نقش علم و فناوری در تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله و ارتقاء جایگاه ایران در نظام بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

این مقاله نقش علم و فناوری در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و ارتقا جایگاه
ایران در نظام بین الملل را مورد بررسی قرار می دهد . از جمله اهداف سند چشم انداز در
جهت توسعه متوازن و پایدار در افق 1404 برای جامعه ایرانی دستیابی به جایگاه اول
اقتصادی و علمی و فناوری در سطح منطقه و تعامل سازنده و موثر با جهان می باشد . در این
مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تئوری توسعه دانش بنیان، ضمن مطالعه نقش
علم و فناوری در تحقق اهداف سند چشم انداز به بررسی جایگاه ایران در نظام بین الملل از
ابعاد مختلف پرداخته شده است و این نتیجه حاصل شده که در صورت تدوین و اجرای یک
برنامه کامل و دقیق برای رشد علم و فناوری در کشور به ویژه علوم نوین، می توان به توسعه
متوازن و پایدار و ارتقاء جایگاه ایران در نظام بین الملل در افق چشم انداز نایل شد .

کلیدواژه‌ها