منافع ملی و روشهای دستیابی به آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

با توجه به اینکه شرایط سیاسی امنیتی جهان و نظام بین الملل پس از پایان جنگ سرد
و فروپاشی بلوک شرق متحول گردیده و به تبع آن روش ها و رویکردهای سنتی در رابطه با
منافع ملی و حفظ و تحکیم امنیت ملی نیز دگرگون گردیده است، لذا کشورها نمی توانند
تهدیدات ناشی از توسعه طلبی های سرزمینی دیگران، ناآرامی های داخلی، یاحتی منازعات
میان کشورهای دیگر را نادیده بگیرند . آنها ناگزیر باید اقداماتی صورت دهند . به طور
فزاینده ای احتمال می رود که این اقدام در سطح منطقه ای صورت گیرد . در آینده نزدیک
مناقشات خشونت آمیز، بیشتر از نگرانی های منطقه ای نشات خواهد گرفت و بازیگران
سیاسی از نظرهای منطقه ای و نه جهانی به آنها خواهند نگریست . تلاش و اقدام برای
مقابله با مناقشات خشونت آمیز و دستیابی به نظم و امنیت، اساسا ا ً از طریق ترتیبات و
فعالیتهایی انجام خواهد شد که در سطح منطقه ای تعبیه و اجرا می شوند . بنا بر این بررسی
منافع ملی در این شرایط از اهمیت خاصی برخوردار است .

کلیدواژه‌ها