گفت و گوی تمدن ها ( شرایط، اهداف و موانع )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

بعداز افول نظام کمونیستی و فروپاشی شوروی و نظام دو قطبی جهان، که » فرانسیس
» پایان تاریخ « آن را به عنوان پیروزی لیبرال - دموکراسی، پایان منازعات و «فوکویاما
می خواند . » ساموئل هانتینگتون « در کتابی با عنوان » جنگ تمدنها « ، برای توجیه ادامه
سیطره و رهبری آمریکا، دشمن و معارضی جدید می تراشیده و اسلام و تمدن های دیرپای
شرق ( کنفوسیوسی ) را رودرروی تمدن و فرهنگ غرب و درگیری و نزاع بین آنها را اجتناب
ناپذیر می داند .
این نظریه توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده و نقدهای بسیاری را
برانگیخت . ایده » گفت و گوی تمدن ها « نیز از سوی رئیس جمهوری وقت ایران ( سیدمحمد
خاتمی ) در پاسخ به همین نظریه مطرح و مورد توجه جهانیان قرار گرفت .
اساس نظریه این است که دو گزینه بیشتر پیش روی ما نیست : » برخورد « و یا
«برخورد» . یا باید انزواطلبی پیشه کرد و از دنیا و مافیها برید، یا برای گریز از « گفت و گو »
باید به گفت و گو اندیشید .
گفت و گو کوششی برای دست یابی به حقیقت و گامی در مسیر شناخت دیگری و رسیدن
به تفاهم است . شناخت متقابل و آگاهی عمیق تر از اندیشه های یکدیگر، شناخت و حل
مشکلات موجود، پایان دادن به بدفهمی ها، برداشت ها و باورهای نادرست، ایجاد صلح،
آرامش و همزیستی مسالمت آمیز در جهان، از بین بردن خشونت و ... هدف هایی است که در
موضوع گفت وگوی تمدن ها دنبال می شود .
به خاطر داشته باشیم که هدف گفت وگوی تمدن ها، حل مشکلات جهان امروز است و به
مناسبات جهان امروز می پردازد و به تمدنهای مرده کاری ندارد . 
گفت وگـوی تمـدن ها به مذاکرات سیاستمـداران خلاصـه نمی شود بلکه اندیشمندان،
فرهیختگان و هنرمندان نیز نقش مهمی در آن به عهده دارند .
گفت و گو اساسا یک ارتباط است . یک ارتباط ایده آل و صحیح ممکن است با موانعی
روبرو شود . موانع عمده بر سر راه گفت وگوی تمدن ها یا موانع انسانی ، سازمانی یا ساختاری
و موانع فنی است . همچنین برای انجام و پیشبرد گفت وگو مدارا لازم است . مدارا نشانه
قدرت، بلندنظری و ژرف نگری است .

کلیدواژه‌ها