آسیب اجتماعی و تهدید امنیتی : بررسی موردی اوباشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

این مقاله در صدد است به این سوال پاسخ دهد که چگونه و تحت چه شرایطی برخی پدیده های اجتماعی به
یک موضوع امنیتی تبدیل می شوند؟ آیا اوباشگری بعنوان یک پدیده اجتماعی در کشور ما، یک موضوع امنیتی
تلقی می شود و شرایط اطلاق آن را دارد؟ در این خصوص دیدگاههای مرتبط با امنیت و برخی تحقیقات انجام
شده در دیگر کشورها که مبین امنیتی بودن بعضی از مسائل ماهیتا اجتماعی چون مواد مخدر، ایدز، محیط
زیست و غیره می باشند، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و بر اساس یافته های موجود و تبیین شاخص های
امنیتی شدن پدیده ها، فرآیند تبدیل پدیده های اجتماعی به موضوعات امنیتی ارائه می گردد . اوباشگری به عنوان
یک پدیده و آسیب اجتماعی در قالب شاخص های مذکور قرار گرفته، چگونگی و سطوح مختلف تهدیدات
امنیتی ناشی از آن مورد بررسی قرار می گیرد .

کلیدواژه‌ها