سیمای جامعه در مقامات بدیع الزمان همدانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

شناخت و تحلیل آثار ادبی و نیز زندگی آفرینندگان آن آثار بدون بررسی و تحلیل جامعه
و فرهنگی که در سایه آن نشو و نما یافته اند، میسر نیست . به عبارت دیگر، تحقیق و تدقیق
در نحوه معیشت، روابط اجتماعی، باورها، شکست ها و پیروزی ها، دردها و شادی ها، و در کل،
فراز و نشیب های جامعه ای که هنرمند در آن زندگی می کند، بررسی دقیق تر و جامع تر زندگی
و آثار او را میسر می سازد .
بدیع الزمان همدانی، پرچمدارمکتب ادبی نوین قرن چهارم و صاحب سبکی که هم در
زمان حیاتش شهرت فراوان داشته و هم در دوره های بعد مورد تقلید قرار گرفته است ؛ در
شاهکار خود افزون بر توجه به عبارت پردازی و سجع سازی و صنایع لفظی ( به پیروی از
سبک شایع آن روزگار ) به عادات و آداب مردم، سنت ها، آرا و اندیشه ها، گفتار و رفتار طبقات
گوناگون جامعه و خلاصه آنچه مربوط به تربیت عمومی است، اشاراتی دارد .
از آن جا که مضمون مقامات همدانی ریشه استوار و ژرفی در زندگی عمومی شهرهای
اسلامی دارد، در این نوشتار قصد آن داریم تا از دیدگاه بدیع الزمان، به کنکاش در جامعه آن
روزگار بپردازیم و سندی از اوضاع و احوال آن دوره برای تحلیل هر چه بهتر آثار هم عصر
بدیع الزمان در اختیار قرار دهیم .

کلیدواژه‌ها