نظره علی مقامات الحریری و الحمیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

واژه ” مقامه “ از واژه ” مقام “ که در قرآن مجید و نهج البلاغه ذکر شده است، مقامه، مقالـه
یا داستانی کوتاه درباره پند و نصیحت یا برای بیان شرحی درباره ی یکی از شهرهای نامـدار
ضمناً مقاله شامل اشعاری زیبا و ظریف می باشد . در مقامات حریری که در قرن چـهـارم و
مقامات حمیدی که در قرن ششم نوشته شده اشعار بسیار زیبایی و شـرحـی دربـاره ی
شهرهای معروف در آن دوران از جمله : سمرقند و بلخ ذکر شده، و مقامات حمیـدی بـه دو
زبان فارسی و عربی نوشته شده است

کلیدواژه‌ها