نقش شخصیت ها در داستان های قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این مقاله انواع شخصیت ها را در داستان های قرآن بررسی می کنیم که عبارتند از :
نوع اول، شخصیت ثابت است و آن شخصیت کاملی است که در داستان ظاهر می شود بدون
این که در پیدایش آن تغییری به وجود آید و نــوع دوم شخصیت نــامی ( رو به رشد ) است
و آن شخصیتی است که هماهنگ با حوادث داستان  متحول می شود و بالاخــره نوع سوم از
شخصیت های داستانی در قرآن شخصیت مبهم است که متن داستان به دلایل فنی و هنـری
که به موضوع داستان مربوط می شود آن را به صورت مبهم ( بدون ذکر نام ) بیان می کند . مثلاَ
در داستـان موسـی ( ع ) با فـــرد حکیم و دانشمنـد، متـن قــرآنی هویت این فـرد حکیـم
را روشن نمی کند .
همچنین ویژگی های شخصیت های پیامبران و نمونه هایی از ترسیم شخصیت انبیـاء در
قرآن کریم را بیان می کنیم .

کلیدواژه‌ها