بررسی معناشناسی واژ ه ی « إنّما » در دو ترجم هی دهلوی و فولادوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

بدون شک اهل علم و ادب عربی می دانند که " إنّما : به دو صورت استعمال می شود :
-1 به صورت " إنّما" حصر که إنّ و ما یک کلمه به حساب می آید و " ما " در آن به
اصطلاح کافّه است و در رسم الخط به صورت متّصل » إنّما « نوشته می شود .
"إن" -2 تأکید و" ما " موصول، که در این جا هم در تلفّظ و هم در کتابت از هم جدا است
تا معنای صحیح آن فهمیده شود .
عدم دقّت در تلفّظ و در کتابت این دو، سبب می شود معنای صحیح از آن به دست نیاید و
به معنای آیه خلل وارد خواهد کرد .
علی رغم کاربرد وسیع واژه ی " إنّما " در قرآن، به طور کامل و مستقل مورد بررسی قرار
نگرفته است . در این گفتار کوتاه سعی شده است با جمع آوری آیات مربوط به این واژه
جایگاه آن را در دو ترجمه ی شاه ولی الله دهلوی ] مترجم قرن [ 12 و جناب فولادوند ] مترجم
قرن حاضر ) مورد بررسی قرار داد

کلیدواژه‌ها