تجلّی معانی عرفانی و عناصر ادبی و هنری در چکامه های ابن الفارض

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

ابن الفارض مصری ازجمله عرفای نامی و شاعران برجسته سده هفتم هجری است .
هرگاه از او نام برده می شود، دو قصیده او ”خمریه“ و ”تائیه کبری“ که سرشار از رموز و
مصطلحات عرفانی و مطالب ادبی است، به ذهن خطور می کند. هرچند از آثار ادبی و عرفانی
به جا مانده از او جز دیوان کوچکی در دست نیست اما م یتوان گفت از مشهورترین دواوین
عرب ب هشمار می رود.
در این مقاله به بیان بعضی از جنبه های عرفانی، ادبی و هنری این شاعر با تکیه بر
بررسی گوشه هایی از اشعار و قصائد او پرداخته شده . به امید این که این تلاش ناچیز،
برای دانشجویان گرامی ب یبهره نباشد.

کلیدواژه‌ها