ژئوپولتیک قفقاز و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

فروپاشی شوروی باعث پایلن جنگ سرد شد و پایانی بر رقابت های ایـدئـولـوژیـک و
نظامی و استراتزیک بین دو بلوک جهانی شد . اما از سوی دیگر باعث تغییرات عمده ایی در
صورت بندی های استراتژیک گردید و بروز رقابت های پیچیدهایی را در مناطـق پـیـرامـون
شوروی شد . فضای منطقه با اعلام استقلال جمهوری های سابق شوروی شکل تازه ای پـیـدا
کرد و تشکیل کشورهای آذربایجان، گرجستان، ارمنستان در منطقه قفقاز از یک سو و سعـی
در پر کردن خلاء ژئوپلتیک شوروی در منطقه از سوی دیگر سبب شد تا قدرت های منطقه ای
و فرا منطقه ای سعی در پر کردن این خلاء نمایند و هر کدام به دنبال راهی برای نـفـوذ در
منطقه باشند . عواملی چون منابع فراوان نفت و گاز، موقعیت ارتباطی و ترانزیتی حمل و نقـل
را مطمع نظر قرار داده و بر امنیت منطقه تاثیر گذارند

کلیدواژه‌ها