شناخت توان آسایش بیوکلیماتیک انسانی بابلسر برای برنامه ریزی اکوتوریسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

شناخت توان آسایش زیست اقلیمی یا بیو کلیماتیک در مناطق مختلـف جـغـرافـیـایـی
می تواند به برنامه ریزی، طراحی مسکن، الگوی معماری، برنامه ریزی اکوتوریسمی جاذبه های
طبیعی کمک نماید . بابلسر در قسمت مرکزی استان مازندران قرار گـرفـتـه و در جـوار
بزرگ ترین دریاچه جهان همراه با سواحل زیبا قرار دارد که یکی از مهم تـریـن مـنـاطـق
توریستی و مهمان پذیر کشور می باشد که این شهر را به یک موقعیت ممتـاز تـوریسـتـی
تبدیل کرده است . هدف این تحقیق شناخت توان آسایش زیست اقلیمی با هدف اسـتـفـاده
بهینه از جاذبه های توریستی و توسعه صنعت گردشگری در این شهرستان می باشـد . روش
کار در این تحقیق استفاده از داده های هواشناسی و تجزیه تحلیل عناصر اقلیمی ، نظیر درجه
حرارت، رطوبت نسبی، متوسط سرعت وزش باد ایستگاه سینوپتیک بابلسر طی دوره آمـاری
) 20 ساله ) می باشد که با استفده از مدل های آسایش زیست اقلیمی بیکر، اوانز و دمای موثر
تجزیه و تحلیل شده است . نتیجه تحقیق نشان می دهد که منطقه در فصـل زمسـتـان از
شرایط نامطلوب سرد برخوردار می باشد که برای گردشگران وضعیت مطلوبـی را ایـجـاد
نمی نماید ولی در 5 ماه از سال اسفند، فروردین، خرداد، اردیبهشت، مـهـر، آبـان در روز
شرایط مطلوب محیطی را داشته و ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور در روز گـرم بـوده
است ولی در شب از شرایط مطلوب تری برخوردار است . با اجرای پروژه های مـنـاسـب و
برنامه ریزی های درست وجامع، بهره برداری اقتصادی مناسب را به همراه دارد . سازماندهـی
سفرها و گشت وگذرها، در صورت برخورداری از یک نظم سیستماتیک و برنامه ریزی اصولی
می تواند انبوهی از فعل و انفعالات اقتصادی را به حرکت در آورد ودر زنجیره ای از مناسـبـات
اقتصادی با یکدیگر قرار دهد .

کلیدواژه‌ها