مدل گسترش فضایی کلانشهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در مقاله حاضر به بررسی روند تحولات شهرنشینی و همچنین روند تـعـیـیـرات
جمعیتی در تهران پرداخته شده و روند مهاجرت به کلانشهر تهران به بحث گذاشته
می شود . تهران با 52 نقطه شهری پیرامونی و دوازده شهرستان تابعه خـود مـجـمـوعـه
شهری را در مقیاس ملی و منطقه ای به نام ” مجموعه شهری تهران “ به وجود آورده است که
می تواند نمونه ای شاخص از پدیده ی ” بیش از حد شهری شدن “ با حاکمیت الگوی نامناسب
و بیمار گونه ی می باشد که، در توزیع فضایی سکونتگاه های شـهـری نـامـوزون و بـروز
پدیده هایی همچون حاشیه نشینی و زاغه نشینی، شهرهای حاشیه ای فاقد اسـتـانـداردهـای
مطلوب زندگی و ... نقش به سزایی ایفاء می نماید . در مقاله حاضر به بـررسـی مـدل هـای
گسترش فضایی کلانشهرها پرداخته می شود و با توجه به تحلیل اطلاعات جمعیتی شـهـر
تهران به ارائه مدل گسترش فضایی مجموعه شهری تهران پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها