بررسی علل نوسانات آب دریای خزر با تأکید بر مخاطرات محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

دریای خزر با توجه به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی به عنوان یک منطقه بسیار مهـم
محسوب می شود . یکی از مخاطرات طبیعی و محیطی موجود نوسانات آب این دریاچه بزرگ
می باشد . که از دیر باز تاکنون سبب خسارت های فراوان در این منطقه گـردیـده اسـت . از
عواملی که باعث نوسان آب دریا ی خزر می شود می توان به عوامل اقلیمی ، زمین شناسی و
انسانی اشاره داشت . تراز آب دریای خزر یک پدیده پویا است بدین معنا که جدایـی ایـن
دریا از اقیانوس منجر به این شده است که تراز آن در یک دوره اقلیمی و در مـدت زمـانـی
طولانی به آرامی افزایش یافته و وقتی به حداکثر مقدار خود رسیده با همین آهنگ و با تغییـر
دوره اقلیمی رو به کاهش نهد . نوسانات تراز آب دریای خزر تـابـع تـغـیـیـرات ورودی
رودخانه های منتهی به دریا و شدت تبخیر دریا است

کلیدواژه‌ها