راهبردهای توسعه پایدار اقتصادی با تأکید بر گردشگری مطالعه موردی ناحیه سمنان و حوزه نفوذ آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

توسعه پایدار مؤلفه های مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی را در بر می گیرد
که در زمینه توسعه پایدار با تاکید بر قابلیت های گردشگری، یکی از ارکان توسعه پایدار
می باشد . بررسی روند موجود نشان می دهد بسیاری از نقاط علی رغم دارا بودن قابلیت های
زیاد در گردشگری، فضاهای موجود نشانگر توسعه نیافتگی می باشد که ناحیه مورد مطالعه
نیز خارج از این مستثنی نیست لذا این تحقیق با هدف شناسایی جاذبه های توریستی در
حوزه سمنان انجام گرفت .
نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی و تحلیلی می باشد در
این تحقیق ضمن بررسی ساختار جغرافیایی وضع موجود از دیدگاه برنامه ریزی توسعه
پایدار قابلیت ها و جاذبه های ناحیه مورد مطالعه در ابعاد اکوتوریستی، فرهنگی مورد بررسی
قرار گرفت و ضمن مشخص کردن قابلیت ها، محورهای توسعه با تأکید بر گردشگری ارائه
گردیده است

کلیدواژه‌ها