نئوتکتونیـک دامنـه جنوبـی البـرز با تأکید بر مخروط افکنه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در مناطقی که زمین ساخت فعال می باشد اشکال توپوگرافی سـطـح زمـیـن و
سیستم های هیدرولوژی نیز در ارتباط کامل با آن هستند و در نتیجه می تـوان یـک
برآورد  کممی بین فعالیت های نئوتکتونیکی و فرآیندهای سطح زمین انجام داد و بـه
تبیین و مدل بندی تکامل چشم انداز زمین پرداخت . در دامنه جنوبی البرز - از تهـران
تا سمنان - به دلیل حاکمیت شرایط خشک و نیمه خشک مخروط افـکـنـه هـا را
می توان در اکثر نقاط دید . شهرهای تهران و گرمسار و سمنان از جمله شهرهـایـی
می باشند که بر روی مخروط افکنه واقع شده اند . به دلیل وجود منابع سطحی و زیـر
سطحی در مخروط افکنه ها و حاصلخیزی آن ها و قابلیت بهره برداری از اهمیت بالای
کشاورزی و سکونتگاهی برخوردار هستند و از این رو مورد توجه ژئومورفولـوگ هـا
هستند . در این پژوهش بااستفاده از مطالعات میدانی، تصـاویـر مـاهـواره ای و
عکس های هوایی سعی گردیده تا داده های مورفومتریک و ژئومتریک مورد بـررسـی
آماری و ریاضی قرار گرفته و در نهایت از آن ها نتایج و برداشت ژئومورفولوژیکی بـه
عمل آید .
نتایج این پژوهش و تحقیق نشان می دهد که ً اولا لا بین مساحت مخروط افکنـه و
مساحت حوضه آبریز مربوطه همبستگی وجود دارد . ثانیا : در ایـن بـررسـی اثـر
فعالیت های تکتونیکی برروی مخروط افکنه ها مشخص گردید .ً ثالثا ا : شکل مـخـروط
افکنه ها و ابعاد آن ها ناشی از فعالیت فرآیندهای سطح زمین می باشد .

کلیدواژه‌ها