امنیت انرژی و دیپلماسی انرژی روسیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

امنیت انرژی از مهم ترین موضوعات برجسته عرصه روابط بین الملل می باشد . هدف
سیاستمداران از امنیت انرژی دستیابی به سه موضوع می باشد . اول، حصول عاری از تهدید و
خطر به منابع انرژی امکان پذیر باشد . دوم، منابع انرژی به طور عقلایی و منطقی دارای تنوع
به لحاظ منطقه جغریایی منابع و همچنین طرق انتقال وجود داشته باشد و سوم تبادل انرژی
( نفت و گاز ) از مناطقی کسب گردد که احتمال ثبات و عدم تغییر در حکومت های آنان در دراز
مدت و به طور طولانی وجود داشته باشد . لذا تدوین دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر نقش
انرژی دستور کار سیاستمداران کشورهای مختلف قرار گرفته است به گونه ای که رشد
مستمر اقتصادی کشورها رابطه اجتناب ناپذیری با موضوع انتقال انرژی پیدا کرده است . در
این راستا دو عامل باعث اهمیت موضوع امنیت انرژی شده است : اولا؛ نیاز دوچندان
کشورهای صنعتی به منابع انرژی و در مقابل تشدید مصرف سرانه انرژی کشورهای چین و
هند . دوما؛ واقع شدن منابع انرژی در مناطقی که از دید کشورهای غربی این مناطق دارای
حکومت های بی ثبات به لحاظ سیاسی می باشند لذا با توجه به پیوند رشد اقتصادی و عرضه
و تقاضای انرژی، امنیت انرژی تبدیل به یکی از مهم ترین موضوعات در سیاست های
خارجی دولت ها شده است . بر این اساس کشورهای مختلف سیاست های متفاوتی را جهت
دستیابی بدون وقفه و خطر به انرژی بکار گرفته اند . روسیه که از مهم ترین کشورهای
تولیدکننده انرژی جهانی می باشد، سیاست های زیر را در پیش گرفته است :
تنوع سازی منابع عرضه .
تنوع سازی مناطق عرضه .
توسعه زیرساختارهای انتقال انرژی .
مشارکت فعال در بازارهای بین المللی انرژی، بازارهای مالی بین المللی و انرژی و
سازمان های بین المللی انرژی جهت کسب سرمایه گذاری خارجی

کلیدواژه‌ها