کاربرد روش تحلیل گفتمان در علوم رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در طول سال های اخیر استفاده از روش تحلیل گفتمان در میان تحقیقات مربوط به
حوزه های مختلف علوم رفتاری رو به فزونی نهاده است . تحلیل گفتمان روشی است، برای
دریافت معنای نهفته در داده ها و تحلیل آن ها؛ در این روش، به جای مشاهده مستقیم داده ها
و کنش های افراد، معنا مورد استفاده قرار می گیرد؛ و بجای استفاده از پرسشنامه و مصاحبه
( و سایر ابزار جمع آوری اطلاعات ) ، گفتار و نوشتار پدید آورده شده و پیام هایی که مورد
تعامل قرار می گیرند، مورد توجه و دسته بندی و تفسیر و تحلیل قرار می گیرند . تحلیل
گفتمان به مطالعه و تحلیل اسناد و متون شفاهی و مکتوب مانند مصاحبه های روانی،
آزمون ها، دفاتر و یادداشت های شخصی، مقالات، سخنرانی ها، نقاشی ها، قوانین، کتب،
فیلم ها، صورت جلسات، نامه های شخصی و ... می پردازد . این روش روشی مابعد تحقق،
غیرمداخله گر و غیرواکنشی است و از آن جا که اسناد مورد مطالعه و تحلیل، پیش تر ثبت و
ضبط می شوند، پژوهشگر در جهت دهی و و نحوه تدوین آن دخالتی ندارد . در این نوشتار،
مولفه های روش تحلیل گفتمان، چگونگی مقوله بندی و ضوابط آن، واحدهای تجزیه و
تحلیل و در نهایت مهم ترین محاسن و معایب این روش در جریان پژوهش های رفتاری و
روانشناختی مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد .

کلیدواژه‌ها