همگرایی و واگرایی اتحادیه اروپا و آمریکا نسبت به ج . ا . ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

اتحادیه اروپا و آمریکا دو رویکرد نسبت به ج . ا . ایران داشته اند : در موضوعات
سیاسی و امنیتی مانند، الف : انرژی هسته ای یا کاربرد دومنظوره انرژی هسته ای، ب :
تروریسم، ج : امنیت اسرائیل و فرآیند صلح در خاورمیانه، د : حقوق بشر؛ این دو سیاست های
همگرا داشته اند اما در موضوعاتی مانند اختصاص سهم بیشتری از بازار ایران، وابستگی به
نفت و گاز وارداتی و وارد شدن در فعالیت های تولید نفت و گاز، اتحادیه اروپا و آمریکا
رویکردهای واگرا نسبت به ج . ا . ایران اتخاذ نموده اند، هر چند این همگرایی به لحاظ منافع
ملی این دو در حال تبدیل به همگرایی است . ایران به عنوان یک متغیر میانی می تواند از
منافع واگرای قدرت های فوق الذکر جهت ارتقای منافع ملی خود بهره برداری نماید .
در جمع بندی مراتب فوق می توان گفت اتحادیه اروپا و آمریکا با لحاظ نمودن
متغیرهای مستقل ذیربط سیاسی و امنیتی، سیاست های همگرا نسبت به ج . ا . ایران اتخاذ
نموده اند اما در زمینه های اقتصادی و تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا از اتخاذ سیاست های
واگرا نسبت به ج . ا . ایران پیروی نموده اند

کلیدواژه‌ها