معامله هسته ای آمریکا و هند : فرصت ها و چالش ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که معامله هسته ای هند و آمریـکـا چـه
فرصت ها و چالش هایی را برای آمریکا به دنبال دارد؟
معامله هسته ای غیر نظامی آمریکا و هند از همان ابتدا بحث برانگیز بوده اسـت . بـه
رغم فرصت هایی که معامله مزبور برای آمریکا در پی دارد و ازان جـملـه مـی تـوان بـه
فرصت های استراتژیکی مثل متوازن کردن چین، تامین منافع در جنوب آسیا، مـبـارزه بـا
تروریسم و همینطور فرصت های اقتصادی مثل باز شدن بازارهای هند رو به تجارت و سـر
مایه گذاری های آمریکا اشاره کرد باید گفت این معامله با چالش های فراوانی هم روبرو بوده
است چرا که به ممنوعیت 34 ساله تجارت هسته ای آمریکا با هند پایان داده در حالـی کـه
هند همچنان از امضای NPT امتناع ورزیده و در سال های 1974 و 1998 اقدام به انـجـام
آزمایش های هسته ای کرده است . با توجه به سابقه ی هسته ای نه چندان درخشان هند و نیز
سیاست های سخت گیرایانه آمریکا در ارتباط با مسایل هسته ای ضرورت بررسی فرصت ها و
چالش های پیش روی معامله هسته ای آمریکا و هند بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد

کلیدواژه‌ها