آمریکا و پرونده هسته ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ایالات متحده با اعمال فشارها و تهدیدها و تحریم ها سعی می نماید از دستیابی ایران
به انرژی هسته ای ممانعت به عمل آورد و با بررسی و ارزیابی نمودن تمام گزینه ها در
برخورد با ایران و همچنین با استمرار و تداوم فعالیت های دیپلماتیک رسمی و رایزنی های
پشت پرده با همپیمانان اش و بکارگیری سیاست های تشویقی وتنبیهی به یک اجماع جهانی
در این زمینه دست یابد و با همراه نمودن سایر بازیگران جهانی و استفاده از تبلیغات وسیع
رسانه های گروهی و تحریک نمودن احساسات و افکار عمومی در داخل و خارج از آمریکا،
موضوع انرژی هسته ای ایران را دارای نتایج ناگوار و پیامدهای مخرب و برهم زننده وضعیت
فعلی و موجود منطقه و جهان جلوه دهد . امریکا در این زمینه از اقدام و اعمال تک روی به
سمت فعالیت های اجماع گرایی و جمعی و بین المللی حرکت نموده است و برآنست که
دستیابی ایران به انرژی هسته ای را نه تنها در تضاد و مخالفت با منافع خویش بلکه به
اکثریت بازیگران بین المللی ارتباط بدهد . تعمیم جهانی به پرونده هسته ای ایران درجهت
موجه و مشروع جاوه دادن اقدامات آمریکا در زمینه برخورد با ایران می باشد

کلیدواژه‌ها