استراتژی تروریسم، امنیت دولت و امنیت فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

از آن جایی که پدیده تروریسم در دنیای امروز یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار بر
مسائل مختلف و از جمله امنیت ملی کشورها است در مقاله حاضر سعی شده که یکی از ابعاد
و زمینه های مهم تعاملی میان تروریسم و نظام های سیاسی در کشورهای جهان سوم و در
ایران اسلامی مورد بررسی و کندوکاو قرار گیرد . نکته اصلی در این بررسی این است که
تروریسم را به عنوان پدیده استراتژیک در نظر گرفته که به منظور دستیابی به اهداف خود و
همچنین اثرگذاری بر امنیت ملی کشورها استراتژی مبتنی بر سه فاز عملیاتی ( ایجاد
آشفتگی روانی ناشی از ترس در مردم، ترغیب نظام حاکم به پاسخگویی و انتقال
مشروعیت ) را دنبال و فضایی تعاملی و تقابلی را با مردم و با نظام سیاسی حاکم و در جهت
رسیدن به اهداف سیاسی خود مدیریت و اجرا می نماید

کلیدواژه‌ها