رهبری جهانی ایا لات متحده آمر یکا، مناقشات منطقه ای و نقش سازمان ملل متحد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

آمریکا بعد از دهه هفتاد، یعنی بعد از پایان جنگ ویتنام به دو دلیل تمایل به حضور مستقیـم
در مناطق مختلف دنیا نداشت : اول هزینه های سنگین تحمیلی به آمریکا که در صورت حضور
مستقیم آمریکا باید ا شخصا ً آن ها را می پرداخت . دوم جلوگیری از ایجاد چـهـره زشـت از
آمریکا در مناطق مختلف، برای دست یافتن به این دو هدف، آمریکا سعی کـرد از طـریـق
دوستان خود منافع خود را بدست آورد و رشته » مطالعات منطقه ای « نیز در دانشگـاه هـای
آمریکا از همان زمان ایجاد شد، اولین آزمون این سیاست در منطقه خلیج فارس و در قالـب
معروف است، ستون اول « دوستون » اجرا شد سیاستی که به سیاست « دک ترین نیکسون »
آن ایران که قدرت نظامی بود و ستون دوم عربستان که ستون مالی بود، اما بعد از پیـروزی
انقلاب اسلامی در ایران و آغاز جنگ ایران و عراق و به دنبال آن حمله عراق به کـویـت و
مسائلی مثل 11 » سپتامبر « ما شاهد رویکرد دیگری در سیاست های ایالات متحده هستیـم
به عبارت دیگر آمریکا در برابر این تحولات سعی دارد از طریق متحدین خود هزینه ها را بـا
آن ها تقسیم کرده و از طریق سازمان ملل متحد برای اقدامات خود در رابطه بـا تـحـولات
منطقه ای مشروعیت یابد . بنابراین هدف مقاله حاضر پرداختن به چگونگی ایجاد تعامل میان
تثبیت رهبری جهانی آمریکا، استفاده ابزاری از سازمان ملل متحد و ایجاد مشـروعـیـت در
عین تامین منافع ملی ایالات متحده آمریکا است

کلیدواژه‌ها