چالش های فرا روی ناتو در برقراری امنیت در افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

طی سه دهه ناامنی افغانستان شاهد تهاجم و حضور نظامی نیروهای شرق و غرب
بوده و همزمان در سطح داخلی انواع گوناگون رهبری به قدرت رسیده است . شباهت در
بی کفایتی قدرت های خارجی و داخلی گویای این حقیقت است که توسعه ی پایدار هنوز در
افغانستان شکل نگرفته است . طی دهه گذشته، القاعده و طالبان و نیاز به کنترل آن ها زمینه
را برای حضور نیروهای ائتلاف و ناتو در افغانستان آماده کرده است . این پایان نامه به
چالش های فراروی ناتو در برقراری امنیت در افغانستان می پردازد . نکته قابل توجه این که
ناتو به عنوان بازیگر جدید در تلاش برای برقراری امنیت در افغانستان می باشد و از سوی
ائتلاف نظامی گری را در افغانستان رهبری می کند و از سوی دیگر سعی در تثبیت شرایط
سیاسی در این کشور دارند . آنچه این پایان نامه سعی دارد به ما بگوید این است که تا
زمانی که مشکلات عمده ناشی از بی توجهی به حقایقی از قبیل بازیگران جدید، رهبری
نژادی و قبیله ای نادرست، یا ملاحظات همسایگی وجود داشته باشد، تلاش ناتو و مجامع
بین المللی برای ایجاد صلح و امنیت در افغانستان از طریق توافقات ساده سیاسی به دست
نمی آید . تحت چنین شرایطی رهبری افغانستان ملزم به افزایش توانایی های ملی و داخلی و
داشتن توانایی در تأمین امنیت به منظور کاهش حضور نیروهای نظامی خارجی در افغانستان
و همزمان در سطح منطقه و تلاش در حفظ بی طرفی نمایندگان آن ها می باشد

کلیدواژه‌ها