تجزیه و تحلیل پتانسیل های زیر ساختی دانش محور شهرستان آستارا در راستای سیاست های کلی نظام و سند ایران 1404

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

جایگاه توسعه ملی برای اقتصاد لی،ّ مل صرفا یک آرمان نیست بلکه قابل دسـتـرس
می باشد . ولیکن برای تحقق آن نیاز به آگاهی و عزم لیّ مل است . توسعه منطقه ای و شناسایی
توان بالقوه و بالفعل در فرآیندهای توسعه اقتصادی در سال های اخیر بیشتر مورد توجه بـوده
و اقتصاد دانشی ( اقتصاد دانش بنیان ) مبتنی بر علم و فناوری اساس مسیر توسعه می باشـد .
مسأله مهم در این تحقیق آن است که چگونه می توان برای شهرستان آستارا را از طـریـق
تحلیل پتانسیل های توسعه منطقه ای با نگرش سیاست های کلی نظام برنامه توسعه داشـت
در این تحقیق با مطالعه تطبیقی توسعه منطقه ای و طراحی مدل مفهومی تجزیه و تحـلـیـل
ابعادی ( קֱ ب بعد اجتماعی، קֱ ب بعد اقتصادی، קֱ ب بعد سیاسی و קֱ ب بعد فرهنگی ) به تدوین مدلـی بـنـظـور
پایش منظم رو به رشد پتانسیل های توسعه منطقه ای همت شده است که در راستای پاسـخ
گویی به سؤالات مهمی چون » ساز و کار مناسب شناسایی پتانسیل ها توسـعـه مـنـطـقـه
چیست؟ و به چه نحوی می توان به طور کارا، این پتانسیل ها را مورد تجزیه و تـحـلـیـل و
ارزیابی قرار داد؟ « باشد . نتایج حاصل از تحقیق حاکی از پویایی فرهنگ پذیرش تغییرات در
منطقه، علاوه بر تسریع حرکت رشد گونه به شناسایی توانمندهای پنهان نیز کمک شایانـی
خواهد نمود که در این مقوله دو ضلع ملت و دولت به عنوان اضلاع مثلث توانمندی منطـقـه،
ملت و دولت نقش کلیدی دارد . در پایان این تحقیق با ارائه راه کارهایی برای ایـجـاد هـم
افزایی تعامل توسعه گرایانه ملت و دولت پیشنهاداتی ارائه شده است که تمرکز اصلی آن بر
اساس نگرش تحولات اقتصادی برنامه 5 ساله پنجم توسعه کشور می باشد .

کلیدواژه‌ها