بررسی رابطه و فرآیند آسیب اجتماعی و امنیت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

آسیب های اجتماعی در همه جوامع کم و بیش یافت می شود و تنها تفاوت در شدت و
ضعف و میزان آن است . به عنوان مثال خودکشی در همه جوامع وجود دارد لیکن در بـرخـی
جوامع زیاد و چشمگیر و در برخی اندک و نادر است . طلاق، سرقت مسلحانه، کیـف قـاپـی،
تجاوز به عنف، اعتیاد و سایر آسیب ها یا انحرافات اجتماعی هم در همه جوامع قابل مشاهده
است . نکته آن است که در جوامعی چون کشور ما برخی از این آسیب ها رو به افـزایـش و
چشمگیر بوده، از یکسو موجب نگرانی جامعه و مسئولان شده است و از سوی دیگر ناامنـی
مخصوصا ناامنی اجتماعی را دامن زده است . با توجه به مراتب فوق و وجود این دیدگاه کـه
جامعه ما در برخی آسیب های اجتماعی سیر صعودی و نگران کننده ای داشتـه و امـنـیـت
اجتماعی را به خطر انداخته است، این مقاله تلاش دارد تعریف و مفهوم آسیب های اجتماعی
و ناامنی اجتماعی را تبیین نموده و رابطه آن ها را در قالب یک فرایند مورد بررسی و تحلـیـل
قرار دهد

کلیدواژه‌ها