زندگی در دیوان « اغانی الحیاه » ابی القاسم الشابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

ابوالقاسم شابی دارای دو نوع اشعار است : اشعاری که مربوط به مرگ و اشعاری که
مربوط به زندگی است در هر دو دسته از این سروده ها شابی دیدگاه های فلسفی خود را
آزادی » نسبت به مرگ و زندگی بیان می کند و تنها هدفش از بیان این دو دیدگاه رسیدن به
است، که تنها راه رسیدن به این دو هدف از طریق زندگی « آرامش درونی » و « مطلق
امکان پذیر است چه در طبیعت و چه در ماورائیات، زیرا طبیعت را سراسر نشانه های ذات
پاک الهی می داند و با پناه بردن به آن، به آرامش می رسد و زندگی در ماورائیات برای او
نوعی تسکین است چرا که به اصل پاک خود پیوسته است و در واقع مرگ برای او زندگی
دوباره است.
ابوالقاسم شابی عشق، امید و ایمان به زندگی را راز بقا و جاودانگی و رهایی م یداند.

کلیدواژه‌ها