پژوهشى در انواع مناظرات میان نحویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

با نزول قرآن کریم، به زبان عربى توجه خاصى شد . سبک بیان و وا ژه گزینى قرآن،
آن چنان ش گفت بود که عرب هاى فصیح در برابر آن متحیر شده و جز تسلیم در برابر این
کلام زیبا و باشکوه، چاره اى نداشتند . این حیرت، به تدریج به شیدایى و دلداد گى به آن متن
زیبا مبدل گشت و آنان را واداشت تا هر چه بیشتر، پیرامون آن کنجکاوى کنند؛ لذا قرآن
کریم اولین و مه مترین عامل رویکرد به این زبان بوده است.
در حوزه نحو و ترکیب واژگان، بنا به مقتضاى کلام الهى و فهم آن، از ابوالأسود و خلیل،
سیوطى، کسائى، أخفش و فرّاء، پیروان مکاتب بصرى و کوفى، تا نحویان اندلس و مصر،
همه به ن گارش آثار ارزشمندى پرداختند. مسائل نحوى، فقط به تألیف کتاب ها، ختم نشد؛
بلکه موجب مسائل تازه اى در محافل علمى گشت که آکنده از مباحثى داغ بود که در قالب
مناظرات نمود یافت و از مشهورترین مناظره هاى ادبى ”مسأله زنبوریه “ است که میان
سیبویه از بصره و کسائى ازکوفه درگرفت.
مناظره میان پیروان یک مکتب، مناظره میان پیروان مکاتب مختلف، مناظره میان نحویان
و شعراء، مناظره میان نحویان و فقهاء، مناظره میان نحویان و مردم، و ... از جمله مباحث
این مقاله است.

کلیدواژه‌ها