عصر عباسی، دوران شکوفایی ادب منظوم و منثور عربی در « ری »

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این مقاله، سعی شده است، ضمن بیان تاریخچه ای کوتاه از عصر عباسی در ایران،
موضوع ادب عربی در سرزمین ری، مورد بررسی قرار گیرد.
از آنجا که هدف اصلی این نوشتار، آشنا ساختن مخاطبان با ادب منظوم و منثور عربی در
ری در عصر مذکور بوده است، ضمن معرفی بزرگ ترین ادبای این سرزمین، به شرح
مختصر برخی از آثار نظم و نثر ایشان نیز پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها