تجلی قرآن در سروده های بدوی الجبل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

از آنجا که قرآن کریم معیاری برای سخن فصیح و بلیغ است و از سوی دیگر الگویی
موفق و نمونه ای اعلا از تأثیرگذاری بر مخاطب است، بسیاری از شعرا و نویسندگان
می کوشند تا الفاظ و ترکیبات قرآن را در نوشته های خود به کار برند و نیز از معانی و مضامین
آن اقتباس کنند . بدوی الجبل نیز از این امر مستثنی نبوده در سروده های خود از قرآن کریم
بهره فراوان برده است . این شاعر سوری تبار افزون بر مهارت بالا در شعر و شاعری؛ با
قرآن و معارف دینی نیز آشنایی فراوانی داشته است و نشانه های بسیاری از تجلّی قرآن، به
زبانی شیوا و ساختاری هنری، در سروده های او دیده می شود. تلاش ما در این مقاله
پاسخگویی به این سؤال است که الفاظ و معانی و اشارات قرآنی به چه شیوه هایی در دیوان
وی مجال بروز یافته است؟

کلیدواژه‌ها