مرگ و زندگی در شعر شاعران عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

با همه اختلافاتی که در میان شاعران در بینش و نوع جهان بینی آن ها وجود دارد از هر
کجا و هر نقطه که شروع کنند در نهایت در یک نقطه به یکدیگر می رسند و آن مسأله مرگ
( و پایان این زندگی است: ”کلُّ نفسٍ ذائقه الموت“ (آل عمران: 185
آثار وحشت انسان از مرگ در ادبیات مختلف دنیا فراوان دیده می شود. تعبیراتی همچون
هیولای مرگ، سیلی اجل، چنگال موت و ده ها تصویر مانند آن همه نشانه های این وحشت
است.
نوشتار حاضر بر آن است تا به دیدگاه شاعران عربی از دوره جاهلی تاکنون بپردازد و
تصویر این زندگانی زودگذر و پایان آن را در اشعار آنان مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها