سیمای امام رضا (ع) در اشعار شعرای شیعی معاصرش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

از اغراض شعری که در آثار شاعران شیعی معاصر امام رضا ( ع) نمود بیشتری دارد،
می توان به مدح و رثا و نشر فضائل آن حضرت اشاره نمود.
آذین بندی سخن و شعر به فضائل و مناقب ائمه ( ع) همواره مورد توجه شعرا و
نویسندگان بوده و به گونه ای بیانگر اعتقاد و احترام به این بزرگواران و حریم ولایت و
امامت است و از سوی پیامبر (ص) و ائمه (ع) مهر جواز یافته است.
دعبل، « سیمای امام رضا ( ع) در اشعار شعرای شیعی معاصرش » این پژوهش، با عنوان
ابو نواس، ابراهیم بن عباس صولی درصدد است که درون مایه اشعار این شاعران عرب را
در این خصوص مورد بررسی و مداقّه قرار دهد.
از آنجایی که شاعران دوستدار و پیرو اهل بیت ( ع) که خود را نسبت به بیان حقایق و
نشر فضائل این خاندان پاک موظف می دانستند، در ایفای رسالت، نهایت توان خود را به کار
بستند. و با معرفی نقش پیشوایی و طلایه دارانه آن حضرت در میان امت، بیان مظلومیت و
ستمی که بر او رفته بود، بهترین استفاده ها را از هنر شعر برده اند. و در پایان نتیجه گرفته
شده که شاعران معاصر امام به ایفای نقش کارآمدشان در اثبات حقانیت ولایت و زمامداری
امام رضا ( ع) و همچنین به بیان سجایای اخلاقی و کرامات و مقام علمی و مدح اجداد پاکش
و فریاد رس بودن حضرت پرداختند

کلیدواژه‌ها