الفیه « نیر »و جایگاه آن در بین انواع ادبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

اهمیت نسخه های خطّی، در شناخت جامعه در دوره های مختلف تاریخی، امری است که
بر کسی پوشیده نیست . متون ادبی ما دربردارنده اطّلاعات باارزشی از آداب، سنن، فرهنگ و
اعتقادات هر دوره بوده، مسیر شناخت تحولات فکری، سیاسی و ساختارهای حکومتی آن
دوره را بر ما هموار و روشن می کند. این پژوهش به معرّفی و بررسی یکی از نسخه های
می پردازد که از نظر استاد، از « الفیه » خطّی کتابخانه علّامه جلال الدین همایی با عنوان
شاهکارهای ادبی در حوزه طنز و سخره ادبی به شمار می آید. مقاله حاضر ضمن معرّفی این
نسخه، به درون مایه و نوع ادبی آن می پردازد.

کلیدواژه‌ها