آسیب شناسی بدیع با توجه به سیر تکوینی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

علوم بلاغی از برترین و برجسته ترین علوم زبان عربی و فارسی است و یکی از سه
شاخة اصلی آن بدیع می باشد که با صنایع خود به کار تحسین وجوه بیانی می پردازد و
بدیهی است که زیبایی کلام آنگاه بیشتر جلوه گر خواهد شد و آن زمان جذبة دلکش بودن
زبان مشخص خواهد شد که به آرایه های بلاغی و پیرایه های فصاحی آراسته شوند؛ اما از
آنجا که این شاخه در مسیر رشد و تکامل خود دستخوش تغییر و تحولات کمی و کیفی از
سوی عالمان و مؤلفان این فن و موجب بروز نقایص و خلل و عیوبی بر اندام آن شده است
لذا بررسی علل ظهور و بروز این معایب در سیر تاریخی و تکوین بدیع با توجه به مشکلات
و در هم آمیختگی های آن با معانی و بیان و یا برخی علوم دیگر امری ضروری می نماید تا
بتوان آسیب های وارده بر علم بدیع را واکاوی و شناسایی و عرضه و به شکل بدیعی در
عرصة ادبیات مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها