شاعران مجم عالبیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

شعر عربی به عنوان دیوان عرب طبعی ترین و طبیعی ترین کلام انسان آگاه به زبان و
الفاظ این قوم است و به همین جهت استعما لهای گوناگون و فراوانی دارد.
در علوم مختلف ادبی و دینی شعر عربی شاهد اثبات آراء عالمان بوده و تفسیر
مجمع البیان نیز از این امکان استفاده فراوانی برده است . مقاله حاضر تلاشی است تا
صاحبان شواهد شعری تفسیر مجمع البیان را معرفی نمایند . با این تحقیق زمینه ای فراهم
می گردد تا بتوان به ملاک های انتخاب سروده شاعران خاص جهت اثبات آراء یا تقریب
نظریات به اذهان دست یافت . در این بررسی همه ادبیات موجود در تفسیر مجمع البیان
بررسی شد و پس از تعیین تعداد ادبیات منتسب به هر شاعر، برخی از آنان به ترتیب
فراوانی استفاده از اشعار آن ها مورد توجه قرار گرفت . آنچه ملاحظه می گردد این است که
شاعران مورد استشهاد قریب به اتفاق اصل و نسب عربی خالص دارند و از آثار شاعران
عرب زبانی که اصالت غیرعربی دارند گرچه اشعار آن ها فراوان هم باشد کمتر استفاده شده
است

کلیدواژه‌ها