تروریسم، آزادی های اجتماعی و امنیت ملی ( جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

ازآنجاییکهپدیدهتروریسمدردنیایامروزیکیازموضوعاتمهموتاثیرگذاربر
مسائلمختلفوازجملهامنیتملیکشورهااستدرمقالهحاضرسعیشدهکهیکیاز
ابعادوزمینههایمهمتعاملیمیانتروریسم،امنیتملیوتوسعهسیاسیموردبررسیو
کندوکاوقرارگیرد . نکتهمهمدراینبررسیایناستکهتروریسمرابهعنوانپدیده
استراتژیکدرنظرگرفتهکهبهمنظوردستیابیبهاهدافخودوهمچنیناثرگذاریبرامنیت
ملیکشورهااستراتژیمبتنیبرسهفازعملیاتی ( ایجادآشفتگیروانیناشیازترسدر
مردم،ترغیبنظامحاکمبهپاسخگوییوانتقالمشروعیت ) رادنبالوفضاییتعاملیو
تقابلیرابامردموبانظامسیاسیحاکمودرجهترسیدنبهاهدافسیاسیخودمدیریت
واجرامینماید
 

کلیدواژه‌ها