بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اثرات آن در جذب سرمایه گذاری خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

هدفاینمقالهبررسیسیاستخارجیجمهوریاسلامیایرانواثراتآندرجذب
سرمایهگذاریخارجیاست . دراینمقالهسعیدربررسیاینامرداریمکهسیاست
خارجیجمهوریاسلامیایراندردورههایمختلفچهتاثیریبرجذبومیزان
سرمایهگذاریخارجیدرکشورداشتهاست؟بهنظرمیرسدبیندیپلماسیومیزانجذب
سرمایهگذاریخارجیدرکشوررابطهمستقیموجودداشتهاست . بهنظرمیرسدسیاست
خارجیجمهوریاسلامیایرانبعدازانقلاببهدلیلایدئولوژیکبودنوتنشزاییباعث
کاهشجذبسرمایهگذاریخارجیشدهاست . دراینپژوهشبامطالعهعملکردسیاست
سرمایهگذاریخارجیدرایراندردورههایمختلفوبررسیمستنداتموجوددرزمینه
آمارهایجذبسرمایهگذاریخارجیدرکشوربهبررسیتاثیرسیاستخارجیدرجذب
سرمایههایخارجیواردهبهکشورمانپرداختهشدهاست
 

کلیدواژه‌ها