روحانیت شیعه، الیت انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

ثباتحکومتهابستگیبهکارکرددرستکارویژهالیتحکومتهادارد،بهگونهایکه
بتواندپاسخگوینیازهایذهنیوعینیتودهمردمباشند . حالاگرالیتحکومتینتوانست
کارکرددرستخودرابهانجامبرساند،نارضایتیازوضعموجودافزایشمییابد .
نارضایتیاکثریتتودهمردمازوضعموجوددرایرانقبلازانقلاباسلامیایراننیزبر
کسیپوشیدهنیست؛وایننارضایتییقینااًبرگرفتهازعملکردنادرستالیتحاکمبر
ایرانقبلازانقلابمیباشد،کهنتوانستنیازهاوخواستههایاکثریتتودهمردمراتأمین
نماید . بههرحالنارضایتیازسیستمسیاسیدرایرانبهوجودآمدهبودومبارزهبین
الیتهایاپوزیسیونبرایرسیدنبهالیتمرجعتودهمردموبدستآوردنقدرتآغاز
گشتهبود . درمبارزاتاجتماعی،نخبگانیکهبتواندبهخوبیکارویژهخودرابهانجام
برسانند،میتوانندبهالیتمرجعاکثریتتودهمردمتبدیلشوند . دردورانانقلاباسلامی
شاهدگروههایاپوزیسیونمتفاوتیهستیمکهمبارزاتشانراعلیهنظامسیاسیحاکمبر
ایرانپیشمیبردند . الیتیکهتوانستبهالیتمرجعاکثریتتودهمردمتبدیل،شود
روحانیتشیعهبود .
باتوجهبهسطحآموزشدرجامعهوساختارسازمانیمناسبروحانیتوتوانایی
روحانیتدرارضاینیازذهنیتودهمردمکهنشئتگرفتهازفرامیندینیاست،توانستند
گروهالیتیخودرامنسجموتودهناراضیراحولمحورتضادهاوشکافهایجامعه،علیه
حکومتسازماندهیکنند . روحانیتشیعهتوانستاعتماداکثریتقاطعتودهمردمرابدست
آوردوبهعنوانالیتمرجعرهبریجنبشرابهعهدهبگیرد .
 

کلیدواژه‌ها