سیاست خارجی ایران و چالش های فراروی ایران با تغییر ساختار سیاسی در عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

تغییراتماهویدرساختارسیاسیعراقباعثدگرگونیهاییدرژئوپلیتیکاینکشـور
گردیدوباجابجاییمتغییرهایتاثیرگذاربرساختارسیاسیعراقنوین،فصلجدیـدیرا
دراتخاذاستراتژیهابرایایران،تبیینوتوجیهمینماید .
پژوهشفوق،ضمنبررسیوتحلیلچالشهاوتهدیداتناشیازتغییرساختارسیاسی
درعراقوشکلگیریژئوپلیتیکینویندرعرصهیسیاسیعراق،سعیدرارائهرویکـردی
بهینهدراتخاذاستراتژیها،بادیدگاهیواقعگرایانهازژئوپلیتیکنوین،بهتهیهنقـشـهی
راهیدرسیاستخارجیایرانبابهرهگیریازابزاردیپلماسی،برایپایدارنمودنصلحو
کاهشمنازعاتوتهدیداتبهپایینترینسطحممکنجهتحفظامنیتملیایران،ترسیم
مینماید .
 

کلیدواژه‌ها