بررسی روند دولت - ملت سازی در افغانستان و موانع پیش رو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

جنگهایخونیندرعرصةافغانستان،نتوانستبنبستهایموجوددرصحنةسیاسیو
نظامیرابازکندوبهاینترتیبزمینهبرایظهورطالبانمهیاگشت . دراواخرسال 1994 م
گروهطالباناعلامموجودیتنمودوحدودیکسالبعدازآن،استانهراتوبالاخرهدر
سال 1995 مکابلبهدستطالبانافتاد . باورودطالبانبهشهرکابل،دانشگاهاینشهر
تعطیل،دخترانوزنانازورودبهخیابانهاوآموزشواشتغالمنعشدندوتلویزیونکابل،
تعطیلورسمااًفعالیتآنهاحراماعلامشدوسینماهاومراکزفرهنگینیزبهآتشکشیده
شد .
عملکردنادرستطالبانواعتراضاتجهانیدرکناراهدافآمریکادرمنطقهسببشدتا
تصمیمآمریکاپسازحادثة 11 سپتامبر 2001 ،باتهاجمنظامیبهافغانستانعملیگردد .
اینجنگپساز 9 سالعلیرغمپیروزیظاهریواشغالاینکشورهمچناندرسال
2010 نیزباتغییردولتدرکاخسفیدادامهداردوموجبتحولاتجدیددرژئوپلتیک
افغانستانگردید . ازخصوصیاتاینتحولاتحضورنیروهایناتو،طولانیشدنجنگ،عدم
سرکوبیقابلقبولطالبان،ناامنیونشرتروریسمدرپاکستان،ازمیدانخارجشدن
مجاهدینورویکارآمدنافغانهایغربگراشد . اماهمچنانشاهدعدمشکلگیریدولت
- ملتوناامنیدرافغانستانهستیم
 
مجموعهتحولاتفوقباعثشدتاپروسهایجاددولتملتهیچگاهدرافغانستاننتواند
روندیجدیبهخودگیردومجموعهمشکلاتکنونیدراینکشورباعثشودهمچناننظام
قبایلیبهعنصرتعیینکنندهدرکنشسیاسیافغانهاقرارداشتهباشد
 

کلیدواژه‌ها