بررسی عوامل واگرایی قوم بلوچ و تاثیر آن بر امنیت کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ایرانکشوریمتنوعازنظرقومیاست . ویژگیهایمتمایزکنندهاقوامازیکدیگر
ایرانبیشتربرمؤلفههایزبانیومذهبیمتمرکزمیشود . سکونتقومیتهایایرانیعمدتا
درمناطقمرزیوهمجوارباکشورهمزبانخود،زمینهمناسبیرابرایوقوعبحرانهای
قومیومتأثرساختنامنیتملیکشورفراهممیآورد؛ازطرفیدرمطالعاتروابطبینالملل
استفادهتاکتیکیازقومیتهابسیاراهمیتیافتهاست . برایناساس،نتیجهپژوهشحاضر
کهبراساسمطالعاتاسنادیوکتابخانهایانجامگرفته،براینفرضمبتنیاستکه
برخوردسختافزارانه،امنیتیوسیاسیباگروههایقومیسببافزایشاحساسمحرومیت
سیاسیواقتصادیدرآنهامیشود . اینمسئلهاحساسرضایت،حساسیت،اعتمادو
مشارکتسیاسیقومیتها،توانسیاستسازیدولتدرزمینهحفظیکپارچگی،انسجامو
هویتملیراکاهشداده،زمینهبهرهبرداریفرصتطلبانهکشورهایبیگانهرافراهم
میآورد . آگاهیبهشرایطوعواملیکهسببتنشدرروابطقومیدرایرانمیشوند،
میتواندبهاتخاذراهکارهایاجراییبهتروموثرمددرساندودولتمرکزیبایدبااتخاذ
سیاستهایخاصقومیتهارابهسویمشارکتملیسوقدهدکهدراینصورتهویت
ملیآنانتقویتخواهدشد . قومبلوچ،قومغالبمنطقهشرقکشورمیباشدکهدنباله
قومیآنبهخارجازکشورکشیدهشدهوبهجهتمؤلفههایینظیرقومیت،مذهبودوریاز
مرکز ... کمتردرتحولاتبزرگیکهحداقلدرسدهاخیرکشوررامتأثرساختهنقش
عمدهایایفاکرده،اینعدممشارکتمیزانهمگراییاینقومراباملتایرانمتأثرساخته
است
 

کلیدواژه‌ها