کالبد شکافی جنبش مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

جنبشمردممصردر 25 ژانویه 2011 تحتتأثیرحرکتمردمیتونسصورتگرفتو
درطیچندماهتوانستسرنوشتحکومتحسنیمبارکرامشخصنماید . جنبشیکه
اعتراضیعلیهفقر،فساد،بیکاری،دیکتاتوریوعدماحترامبهقانونبود . ازبارزترینعلل
جنبشمردممصرمیتوانبهوضعیتنابساماناقتصادی،عدمتوسعهسیاسیونقش
فزایندهیارتباطاتوتکنولوژیاشارهداشت . فقرومشکلاتاقتصادیگستردهبههمراه
اقتدارگراییدولتوفضایبسته،امنیتیواستبدادیدولتحسنیمبارکزمینهوبسترهای
مناسباعتراضاتمردمیوفضایدموکراسیخواهیراایجادنمودومنجربهانباشتبحران
درجامعهمصرشد .
بابررسیتحولاتاخیردرکشورمصرچنیناستنباطمیگرددکهاینجنبشازاعمال
لایههایجامعهمصربرخواستهوهویتمعترضانبهرغماشتراکآنهادرنفیوضعیت
اقتصادیسیاسیحاکم،درقالباحزابوگروههایشناختهشدهموجودنمیگنجدودر
چهارچوبآنهاتعریفنمیشود .
جنبشمردممصرازدغدغههایداخلیمصرنشاتگرفتواعتراضگستردهاماتاحد
ممکنمسالمتآمیزبهسیاستهاوخطمشیهایرسمیمصربود . دراینمقالهسعیبرآن
شدهاستتامولفههاوعللجنبشمردممصردرسطحداخلیجامعهمصرموردبررسیو
مطالعهقرارگیرد .
 

کلیدواژه‌ها