تاثیر فدرالیسم کردستان عراق بر هنجارهای سیاسی و قومیتی کُردهای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

پسازتحولات 2003 عراق،چیستینوعمشارکتسیاسیآیندهایرانیانکُرددر
ساختاراینکشورمورداهتماماینمقالهقرارگرفتهاست. بامفروضگرفتنتعهدکردهای
ایرانیبهلایههویتایرانیخود،سمتوسوگیریسیاسیتوافقاتکردهایایرانبا
حکومتمرکزیبهسهشکلمیتوانددرآید : ادامهتمرکزگرائیدرنظامتکساخت،تمرکز
زدائیاداریونهایتاًساختارچندساختفدرالی.
تصرفاتنظامیعثمانیعلیهایرانموجبپخششدنکردهادرچهارکشورخارجاز
فرهنگایرانی (ترکیه،روسیه،سوریه،وعراق ) وسیاسیشدنکردهاشد . نتیجهاین
سیاسیشدن،رویآوردنبعضیازگروههایسیاسیکردبهبنیادگرائیقومیویاتقابل
بنیادگرائیدینیقومیتکرددرکشورهایگوناگونشد . اماتاسیسحزبایرانبهرهبری
یککردملّیگراوجانشینیدوکردبهرهبریجبههملی،وسخنگویمدیریتهفتموهشتم
سیاسی  اجرائیدردورانجمهوریاسلامینشانازآگاهیبخشعظیمیازجمعیتکرد
ایرانبهلایههایمختلفهویتدارد.
باوجوداینآگاهیکردهابرسابقهتاریخیمشترکباایران،گهگاهمناقشات
بنیادگرایانهقومیدرمقابلهبالایههویتملیازدرونمرزیدیگرکشورهانشأتگرفتهوبه
درونفضایسیاسیایراننیزکشیدهمیشود. بهلحاظاینماهیتدوگانهآرمانیوآرزوی
هیجانگرایانه،بااحتسابخطراتناشیازبنیادگرایانهسیاسیقومی  طبقاتیویا
بنیادگرائیدینی،همقدرتهایبزرگمخالفاحیاءامپراتوریمنسوخقومی  فرقهای
هستند،وهمکشورهایمنطقهنسبتبهآثارامنیتیآنبرتمامیتارضیخودبیمناک
ماندهاند.
درحالیکهتحولاتمدرنیتهوپسامدرنیتهبهترتیبدرفضایحاکمیتانسانیوکرامت
انسانیرقممیخورد،نگاهاحیاءگرایانهنظماولیهبهشکلبنیادگرایانهقومی،اینبیمرا
بهوجودآورده،کهآیندهسیاسیخاورمیانهعرصهجنگهایفرهنگیقرنهایشانزدهمو
هفدهماروپاشود . اینامریکیازمهمترینعواملیاستکهنوعیتقارببیننگاهامنیتی
قدرتهایمنطقهایدرگیردرموضوعوقدرتهایبزرگرافراهمآوردهاست . حضور
کشورهایمنطقهدردورانگذارازعواملداخلیاستکهفرهنگمعنابخشقومیودینیرا
بهسطحخلقیاتمتعصبانهدگرستیزدرمنطقهدرآوردهاست . اینافولمعنابهسطحخُلقیات
تحریکشده،بهاحتمالزیادازعواملداخلیاستکهبرپیچیدگیمسالهکردهانقش
اساسیترازعواملخارجیایفاکردهاست . دراینمقالهسعیشدهتابانگاهیصرفاعلمی
ودورازهرگونهتعصباتخاصسیاسیومذهبی،موضوعموردبررسیقرارگیرد . مؤلفین
درنظردارندتاباتجزیهوتحلیلاثراتفدرالیسمدرکردستانعراقوتاثیرآنبر
هنجارهایسیاسیوقومیتیکردهایایرانبهبررسیموضوعبپردازند.

کلیدواژه‌ها