انقلاب اسلامی و تحول در فقه سیاسی شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

فقهسیاسیشیعهازبنیانهاواصولثابتیتکوینیافتهامااززمانظهورتابهامروزوبه
خصوصپسازپیروزیانقلاباسلامی،تحولاتوتطوراتقابلملاحظهایراازسرگذرانده
است. مقصودپژوهشحاضرتبیینتحولدرفقهسیاسیشیعهباعنایتبهبسترو
زمینههایاجتماعیوتاریخیقواموتحولآندرجمهوریاسلامیمیباشد. بدینمنظوربا
استفادهازابزارتحلیلیجامعهشناسیشناختکوشششدهاستتارابطهمیانواقعیت
اجتماعیایبنامانقلاباسلامیوفقهسیاسیشیعهدرحدبضاعتموردکنکاشوبررسی
قرارگیرد . دراینپژوهشبهموازاتپاسخبهاینسوالاتاصلیکهانقلاباسلامیچه
تاثیریدرتحولفقهسیاسیشیعهداشتهاست؟واینتأثیرگذاریدرچهحوزههاییاتفاق
افتادهاست؟برخیازسئوالاتفرعیامالازمبرایپیشبردبحثهمچوننقشحضرت
امام(ره) درتحولفقهسیاسیطرحگردیدهوسعیشدهبهفراخوربهآنپاسخدادهشود.

کلیدواژه‌ها