تحول در استراتژی نظامی آمریکا در مقابله با تروریسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

گرچهاستراتژینظامیتمامیکشورهادررونددگرگونیدائمیقراردارد،ولیچنین
روندیدرارتباطباقدرتهایبزرگازعینیتبیشتریبرخورداربودهواستراتژینظامی
آمریکادرطولجنگسردوپسازآنتا 11 سپتامبر 2001 نشانمیدهدکهاساسوپایه
استراتژینظامیاینکشوربرمبنایبازدارندگیاستواربودهاست . امابررسیهانشان
میدهدکهرویکرداستراتژینظامیایالاتمتحدهپساز 11 سپتامبر 2001 دستخوش
تحولشدهاست . بارویکارآمدننومحافظهکاراندراینکشورووقوعحادثهتروریستی
11 سپتامبر،آمریکاباتهدیداتجدیدی ( تروریسم،سلاحهایکشتارجمعی،دولتهای
افراطی ) روبهروگردیدودولتمرداناینکشورتمامیاستراتژیهایپیشینراموردنقد
قراردادهوبهفکرتدویناستراتژیجدیدجهتمقابلهباتهدیداتپیشرویخودافتادند .
اینمقالهدرپیآناستکهتحولدراستراتژینظامیآمریکادرمقابلهباتروریسمپساز
حادثه 11 سپتامبر 2001 راموردبررسیوواکاویقراردهد
 

کلیدواژه‌ها