تحلیل و بررسی شخصیت، اشعار و آثار ابن قوطیه اندلسی (متوفی 367 ه )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این مقاله ابتدا تحلیلی اجمالی بر شخصیت محمدبن عمربن عبدالعزیز معروف به ابن
قوطیه ذکر شده و سپس اشعاری از او ترجمه، نقد و بررسی گشته و نیز نظراتی جامع
پیرامون هر یک از آثار او و این که در تألیف آثارش از چه کتاب هایی استفاده کرده و چه
کسانی بعداً از کتا بهای او در نوشت ههای خود بهره جست هاند، سخن به میان آمده است.
خذ نیز اشاره شده است. Ĥ ضمناً به وجوه اختلاف در منابع و

کلیدواژه‌ها