بازتاب حماسه عاشورا در اشعار برخی از شعرای عصر عباسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

ادبیات در قلمرو شعر و شاعری در میان شیعیان از آغاز، جایگاهی بس بلند داشته است .
شاید پشتیبانی فرهنگی و تشویق ائمه معصومین (ع) نسبت به شاعران متعهد و هم چنین
اثربخشی عمیق شعر در روح و روان انسان ها، انگیزه ای شد تا برخی ازشاعران تلاش کنند
تا با زبان رسای شعر، حقّانیت رهبران الهی و حقایق پنهان را به فرهنگ جامعه منتقل
سازند، و به دنبال جلب رضایت خدا و اعلام دوستی اهل بیت (ع) و وصول به اجر اخروی
باشند نه تکس ب . از سوی دیگر عمق فاجعه ی کربلا و حماسه ی عاشورا عامل مهمی بود که
شعرا و ادبا را تحت تأثیر قرار داد.
در « بازتاب حماسه عاشورا در اشعار برخی از شاعران عصر عباسی » این مقاله با عنوان
صدد است تا انعکاس آن فاجع ه ی بزرگ را در دیوان چند تن از شعرای پیشتاز مورد بررسی
قرار دهد . حاصل آن که شاعران حسینی عصر عباسی، حماسه ی خونین کربلا را در آیین ه ی
شهادت و در سیمای نجابت به هم پیوند دادند، تا کُلّ یومٍ عاشوراء و کُلّ ارضٍ کربلا تحقق
یابد.

کلیدواژه‌ها