دنیای مذموم در اندیشه ابوالعتاهیه با استناد به آموزه های دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

دنیا یکی از مهم ترین موضوعاتی است که ابوالعتاهیه شاعر بزرگ زهدسرای عصر
عباسی به تبیین ماهیت آن براساس آموزه های دینی پرداخته است . در نگاه ایشان، دنیا،
مجموعه ای گذرا، متغیر، فریبنده، ناپایدار، خیانت پیشه، سرشار از رنج و گرفتاری و غم و
اندوه می باشد. همچنین برای فهم بهتر، آن را به سایه، سراب و امور بی ارزش و خطرناک
تشبیه نموده اس ت . در صورتی که انسان بتواند فهم درستی از دنیا داشته باشد و تقوای الهی
پیشه کند و بتواند از روزگار عبرت بگیرید می تواند به خیر و سعادت هر دو سرا نائل آید، و
برخود لازم م ی داند که بهترین توشه را همراه خود بردارد و آماده رفتن به سرای باقی باشد
و مغلوب زرق و برق زندگی زودگذر و فانی نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها