بررسی تاثیر خشکسالی بر تغییر بازدهی محصول زیتون در شهرستان رودبار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

 
این مطالعه با هدف تعیین رابطه خشکسالی با میزان تولید محصول زیتون در رودبار بعنوان گونه معرف شهرستان و تطبیق شرایط بارشی ایستگاههای منتخب با حجم آماری یک دوره سی ساله انجام شد. بدین منظور با استفاده از شاخص بارش استاندارد SPI سالهای خشک ومرطوب منطقه( طی دوره آماری 1358 تا 1388 ) استخراج گردید. عملیات آماری با استفاده از نرم افزارهای Access و Excel و نقشه های مورد نیاز جهت تجزیه وتحلیل با استفاده از نرم افزار Arc GIS  ترسیم گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که این شهرستان از نظر فراوانی وقوع طی دوره آماری، در سالهای 86-  87 و 72-  73 به ترتیب با خشکسالی و ترسالی مواجه بوده است. از طرفی بین میزان تولید محصول با خشکسالی و ترسالی رابطه معناداری وجود دارد ؛ بطوری که کمترین میزان تولید مربوط به سال 86-  87 با6270 هکتار و 3294 تن و بیشترین آن مربوط به سال 72-  73 با 2149 هکتار و6200 تن می باشد.
 

کلیدواژه‌ها