نقش اکوتوریسم در توسعه ی پایدار و روستایی مطالعه ی موردی طرقبه (خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

اکوتوریسم شاخهای از توریسم (گردشگری) است اما مشخص کردن مرز آن با توریسم به علت عدم
تعریف دقیق آسان به نظر نمیآید. برای رسیدن به اکوتوریسم موفق باید از رهگذر توسعه ی پایدار عبور کرد.
دستیابی به توسعة پایدار در گرو توجه به ارکان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در یک
جامعه است و گردشگری به عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی ارکان توسعه، بیش از گذشته نیازمند مطالعه
است. در این تحقیق با بیان اجزاء مشترک مفهوم توسعة پایدار از دیدگاههای متفاوت، به ویژگیهای توسعه ی
پایدار و توسعه ی روستایی پرداخته. بخش طرقبه از شهرستان مشهد مطرح شده است. این مطالعه نشان
میدهد که روند کنونی بهره برداری از طبیعت علیرغم برخی فعالیتها و تمهیدات محدودکننده، فراتر از
ظرفیت تحمل محیط بوده و بیم آسیبهای جدی و نابودی توانهای طبیعی و البته اقتصادی منطقه میرود.

کلیدواژه‌ها