نقش دهیاریها در توسعه روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

توسعه پایدار روستایی بر مشارکت روستائیان استوار بوده و مدیریت به صورت متمرکز و دولتی با توجه به پراکنش
گسترده و تفاوتهای مختلف و فاحش در ایران دارای توجیه نبوده و از گذشته تا کنون موفقیتی نداشته است. لذا ایجاد و
فعالیت مدیریتهای محلی در روستاها ضرورت داشته و مدتی است مدیریت محلی نوین روستایی یعنی دهیاریها تحت
نظارت مردمی مستقیم نمایندگان اهالی روستا (شوراهای اسلامی ) و کنترل و سیاستگذاری دولت (بخشداریها و
فرمانداریها) در روستاهای کشور ایفای نقش مدیریتی می نمایند لذا با عملکرد شایسته دهیاریها می توان در جهت توسعه
پایدار روستایی گام برداشت. در این راستا در این مقاله نقش دهیاریها در توسعه روستایی تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها